Ga naar de inhoud

Disclaimer

Deze website bevat slechts algemene informatie en wij bieden geen professionele diensten of advies via deze website. Voordat u beslissingen neemt of stappen onderneemt die uw financiën of bedrijf kunnen beïnvloeden, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.
Deze website wordt aangeboden “zoals deze is” en wij geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring. Zonder het voorgaande te beperken, garanderen wij niet dat deze website veilig, foutloos, vrij van virussen of schadelijke code is, of dat deze website voldoet aan specifieke prestatie- of kwaliteitscriteria. Wij wijzen uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, waaronder garanties van verkoopbaarheid, eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
U gebruikt deze website op eigen risico en u neemt volledige verantwoordelijkheid en risico voor verlies dat voortvloeit uit dergelijk gebruik, inclusief verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of strafschade, ongeacht of deze voortkomt uit een contract, wettelijke bepalingen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs als wij op de hoogte zijn of zouden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of hulpmiddelen die worden onderhouden door derden waarover wij geen controle hebben, inclusief websites onderhouden door andere entiteiten binnen ons netwerk of door individuele werknemers van dergelijke entiteiten. Zonder het voorgaande te beperken, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties over deze websites, bronnen en hulpmiddelen, en links naar deze sites impliceren geen goedkeuring van onze kant of van hun inhoud.
De bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, wettelijke bepalingen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins.

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.