Ga naar de inhoud

A. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd zoals hieronder weergegeven:
1. Green Deal Consultancy (GDC): een handelsnaam van TV Legal & Services BV gevestigd te Apeldoorn, Nederland, KvK-nummer: 08218634.
2. De opdrachtgever: de contractpartij van GDC.
3. Honorarium: het door de opdrachtgever aan GDC verschuldigde bedrag voor de verrichte werkzaamheden.
4. Overeenkomst: de contractuele relatie (overeenkomst van opdracht) tussen GDC en de opdrachtgever.
5. De factuur: de door GDC aan de opdrachtgever te sturen factuur met een specificatie van het honorarium, de verschotten en de verschuldigde omzetbelasting.

B. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (huidige en toekomstige) tussen opdrachtgever en GDC, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

C. De overeenkomst
1. De tussen opdrachtgever en GDC te sluiten overeenkomst is een zogenaamde opdracht van opdracht, die geacht wordt uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door GDC.
2. Deze overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding door GDC.
3. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat GDC onder haar verantwoordelijkheid de overeenkomsten laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden medewerker of zo nodig door derden. In dit kader sluit GDC de toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uit.
4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen tussen GDC en twee of meer opdrachtgevers, dan zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings)verplichtingen uit die overeenkomst.
5. De uit een opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichting van GDC bestaat uit een inspanningsverplichting, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk (en uitsluitend) voorziet in een actie of resultaat. Indien de opdrachtgever beperkingen wil (opleggen) aan de uitvoering van de opdracht, is het aan hem om GDC schriftelijk op de hoogte te stellen van die beperkingen.
6. Door het sluiten van de overeenkomst met GDC, dan wel door GDC opdracht te geven, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat GDC per e-mail of andere digitale media met de opdrachtgever, derden, en/of instanties correspondeert, tenzij anders afgesproken.

D. De factuur
1. Voor de werkzaamheden die GDC in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verricht, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een met GDC overeengekomen of vastgesteld uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari in redelijkheid door GDC worden aangepast.
2. Indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een overeengekomen uurtarief is de tijdregistratie van GDC bindend, tenzij de opdrachtgever de onjuistheid daarvan aantoont.
3. Verrichte werkzaamheden kunnen in beginsel maandelijks worden gefactureerd, tenzij de overeenkomst een looptijd heeft van korter dan een maand of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. GDC is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een door de opdrachtgever betaald voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.

E. Betaling van facturen
1. een. Betaling van facturen dient zonder opschorting of verrekening te geschieden door overmaking op de bankrekening zoals vermeld in de factuur. Als betaling niet op deze bankrekening is ontvangen, is de opdrachtgever niet gekweten, behoudens onderstaande bepalingen.
2. Betaling van de gebruikelijke maandelijkse factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de vertragingsrente gelijk zijn aan de verschuldigde wettelijke rente dan wel de wettelijke handelsrente bij zakelijke opdrachtgevers.
3. Voorschotnota’s, dienen terstond te worden betaald. GDC heeft het recht haar werkzaamheden pas aan te vangen nadat de voorschotnota is betaald, dan wel het recht de werkzaamheden op te schorten totdat deze factuur is betaald.
4. Indien de opdrachtgever de juistheid van de door hem ontvangen factuur betwist, dient deze binnen 60 dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te worden betwist. Een factuur die niet tijdig wordt betwist, wordt als juist beschouwd en door de cliënt als opeisbaar aanvaard. Een geschil laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

F. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van GDC, althans de aansprakelijkheid voor vergoeding jegens opdrachtgevers of derden voor schade die voortvloeit uit of rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is uitgesloten. In ieder geval is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro).
2. De persoonlijke aansprakelijkheid van personen advocaten werkzaam bij of voor GDC wordt uitdrukkelijk uitgesloten. GDC is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele fouten die bij de uitvoering van de opdracht worden gemaakt.
3. Wanneer GDC derden inschakelt, zal zij dit met de nodige zorgvuldigheid doen. Noch zij, noch het kantoor zijn echter aansprakelijk voor (schade als gevolg van) eventuele tekortkomingen van deze derden. GDC is zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een derden te aanvaarden. Vorderingen op deze derden worden op diens verzoek aan de opdrachtgever overgedragen.
4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het niet of slecht functioneren van hulpapparatuur die GDC bij de uitvoering van haar taken in de breedste zin van het woord inzet, zoals databestanden, apparatuur, software etc.
5. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na aanvang van de dag na de dag waarop de opdrachtgever, GDC, of één van de in de vorige leden genoemde personen, van de schade kennis heeft genomen.

G. Toepasselijk recht, klachtenprocedure en bevoegde rechter
1. Op de tussen opdrachtgever en GDC gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of de betaling van de factuur zullen, onder voorbehoud van tijdige betwisting van de factuur, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, arrondissement Gelderland.

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.