Ga naar de inhoud

Green Deal

De CSRD past in het Europese duurzaamheidsbeleid en maakt deel uit van de Europese Green Deal. De Green Deal heeft tot doel economische groei los te koppelen van hulpbronnengebruik en zal moeten bijdragen aan de doelstelling om een economie op te bouwen die werkt voor de mensen en de sociale markteconomie van de Unie te versterken zodat zij klaar is voor de toekomst en zorgt voor stabiliteit, banen, groei en duurzame investeringen. In verordening 2021/1119 (EU) 2021/1119) van het Europese Parlement en de Raad is de doelstelling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn bindend gemaakt.

De CSRD-richtlijn is opgesteld door de Europese Commissie. Vooruitlopend op de hierna te bespreken beleidsanalyse, is het doel het bewerkstelligen dat kapitaalstromen worden geleid richting duurzame investeringen. Op die manier is de CSRD dus een instrument, dat moet bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in de Green Deal. Op de manier waarop dit zou moeten worden vormgegeven ga ik in bij de beleidsanalyse.

Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

Op 21 april 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met betrekking tot de CSRD. Deze CSRD is een aanpassing (lees: verbetering) van de uit 2014 stammende NFRD, een richtlijn die een beperkt aantal grotere bedrijven verplichtte tot jaarlijkse verslaglegging over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Aan deze beschrijving werden geen zware eisen gesteld. Bedrijven konden de rapportage over het gevoerde beleid achterwege laten op voorwaarde dat werd vermeld en gemotiveerd waarom het bedrijf dit beleid niet voerde.

Omdat de Europese Commissie van mening is dat het effect en resultaat van deze richtlijn onvoldoende was, werd er voor gekozen om een nieuwe richtlijn te ontwerpen. Deze richtlijn komt “in de plaats van deze NFRD” maar is feitelijk een mutatie en aanvulling van een aantal bestaande en aanverwante richtlijnen.

CSRD Rapportage

Deze nieuwe richtlijn -CSRD- voorziet erin, dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over het door hen gevoerde duurzaamheidsbeleid op verschillende onderwerpen. Aan de landen zal worden opgelegd om de CSRD om te zetten in landelijke wetgeving. Daarbij zal de invoering getrapt verlopen; eerst geldt de richtlijn voor de grote bedrijven daarna voor de middelgrote en daarna de kleinere bedrijven.

De rapportage zal moeten worden opgenomen in of bij de jaarrekening, waarbij is voorzien in een controlemechanisme dat moet waarborgen dat de verstrekte informatie correct en volledig is. Het staat de landen vrij om zelf te bepalen of deze controle moet plaatsvinden door een controlerende instantie, of dat dat wordt opgedragen aan de landelijke accountants. Blijkens het Nederlandse wetsontwerp tot invoering van de richtlijn, heeft Nederland er vooralsnog voor gekozen om de controle over te laten aan accountants.

Verder zullen de landen nog strafbepalingen moeten opnemen. Ook de handhaving van het naleven van de regels is aan de landen overgelaten, evenals op welke wijze de controle en het toezicht wordt vorm gegeven. De te verstrekken gegevens zullen op termijn in machineleesbare vorm moeten worden aangeleverd, zodat belangstellenden, investeerders en overige stakeholders deze makkelijk kunnen vergelijken.

Theo Verhoeven

People, Planet Profit. Is has to be done, it can be done, we will get it done.

Inhoud van de CSRD

Voor wat betreft de inhoudelijke normen is voorzien in een rapportage bestaande uit een zogegenaamde dubbele materialiteitsanalyse. Deze komt er kort gezegd op neer dat in de rapportage aandacht zal moeten worden besteed aan de invloed van de organisatie op mens en milieu (de inside-out benadering) en dat anderzijds de duurzaamheids gerelateerde onderwerpen en sustainability, nieuwe risicos en kansen voor organisaties kan scheppen; met andere woorden de outside in benadering. Als beide benaderingen voldoende relevant zijn voor de onderneming moet er over gerapporteerd worden.

De inhoudelijke normen, hoe te rapporteren en waarover, zijn op verzoek van de Europese Commissie opgesteld door EFRAG. Dit is een private partij, die als doelstelling heeft om het Europese publieke belang op zowel het gebied van financieel en duurzaamheidsrapportages te dienen.

Door Efrag is een aantal normen opgesteld. Die zijn met verschillende partijen besproken, en zijn uiteindelijk uitgemond in de door de Europese Commissie vastgestelde ESRS (European Sustainability Reporting Standards)-normen. Deze zijn op 31 juli 2023 in finale vorm aangenomen en bestaan uit de volgende onderwerpen:

Het aantal bedrijven dat binnen het toepassingsgebied valt bij de overgang van de NFRD naar de CSRD, neemt aanzienlijk toe, van ongeveer 11,6 duizend naar 49 duizend bedrijven binnen Europa. Deze explosieve toename resulteert in een groeiende behoefte aan individuen en bedrijven met expertise op het gebied van deze nieuwe en complexere vorm van duurzaamheidsrapportage.
Als sleutelfiguren in het bevorderen van transparantie en verantwoord ondernemen, bent u van essentieel belang voor bedrijven die zich willen conformeren aan de CSRD-normen.

Grijp nu uw kans en meld u meteen aan voor een van onze CSRD-cursussen! Wij bieden de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om deze nieuwe standaarden met vertrouwen te omarmen en uw impact op het gebied van duurzaamheid te vergroten.

Aanmelden

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.