Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Green Deal Consultancy; opleidingen, trainingen en cursussen.

Toepasselijkheid

Deze bepalingen zijn van toepassing indien Green Deal Consultancy (GDC) diensten verleent ter zake van opleidingen, cursussen en/of trainingen. Green Deal Consultancy (GDC): is een handelsnaam van TV Legal & Services BV gevestigd te Apeldoorn, Nederland, KvK-nummer: 08218634

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt; Examen: een door of vanwege GDC of door een derde af te nemen examen volgend op een Opleiding; Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van GDC verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen GDC en deelnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij GDC en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door GDC. De deelnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
 2. GDC behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. GDC behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. GDC zal de deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door GDC gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door de deelnemer aan GDC verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van GDC te zijn bijgeschreven. In geval van niet tijdige betaling zullen we € 25,00 administratiekosten in rekening brengen. In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.
 2. Tegoedbonnen of kortingscodes dienen voorafgaand aan de cursus, bij inschrijving, te worden opgestuurd. Tegoedbonnen of kortingscodes die na het plaatsvinden van de cursus worden toegestuurd, kunnen niet worden gehonoreerd/verwerkt. Tegoedbonnen of kortingscodes zijn niet inwisselbaar bij Specials naar het buitenland, webinars of speciale acties tenzij anders aangegeven.

Annulering of verhindering

 1. Annulering van een cursus(reeks) door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
 2. Indien een deelnemers een cursus(reeks) annuleert, waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus Euro 75,- (excl. BTW) voor gemaakte administratiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen 3 weken voor aanvang van de cursus(reeks) annuleert, zal het volledige bedrag worden doorbelast. GDC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma of de locatie aan te brengen. Voor studiereizen en of leergangen met of zonder een onderdeel in het buitenland gelden andere regelingen: indien een deelnemer zich hiervoor ingeschreven heeft, en de cursus is definitief gemaakt, is het volledige bedrag verschuldigd tenzij GDC vanuit overheidsoverwegingen de cursus van de studiereis of de leergang dient te annuleren. U ontvangt dan van GDC het gefactureerde bedrag retour.
 3. Ingeval een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is deze bevoegd een vervanger aan de opleiding te laten deelnemen.
 4. In geval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal GDC het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte lesmateriaal aan de deelnemer ter beschikking stellen (digitaal).

Het programma en de inhoud van de cursus

 1. Het programma van een opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van GDC dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. GDC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Opleidingsprogramma aan te brengen. GDC zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 2. GDC behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. GDC zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 3. GDC spant zich in gekwalificeerde docenten de opleiding te laten verzorgen en GDC behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

Opleiding

Deelnemers aan een opleiding zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van GDC te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

Geen concurrentie

Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door GDC verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GDC.

 Klachten afwikkeling

Mocht een deelnemer een klacht bij GDC willen indienen dan kan dit schriftelijk of via de mail. Bij ontvangst zal direct actie worden ondernomen door de opleidingsmanager die verantwoordelijk was voor de cursus waar de klacht over ging. Wij zullen u eerst schriftelijk bevestigen dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.  Daarna zal uw klacht worden besproken in het wekelijkse maandag overleg. Elke klacht zal op een passende manier worden afgehandeld. U krijgt daarover bericht. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de mail zijn.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen opdrachtgever en GDC gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of de betaling van de factuur zullen, onder voorbehoud van tijdige betwisting van de factuur, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, arrondissement Gelderland

 

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.